Motul E10 Shine & Go Spray 400 ml

 • Kategorie: Autokosmetika
 • Výrobce:Motul
 • Model:Výchozí
 • Katalogový kód:103175
 • EAN:3374650240268
 • V nabídce od:18.08.2022
 • Dostupnost:skladem
 • Vaše cena: 160  / ks
 •  132  bez DPH
+ - ks

Motul Shine Go je silikonový univerzální čistící prostředek na povrchy motocyklů. Čistí a oživuje barvy laku, plastových, gumových a koženkových dílů. Osychá bez zanechání stop a zanechává suchý ochranný film, který chrání ošetřené plochy proti prachu, hmyzu, blátu atd. Odpuzuje vodu a brání nečistotám, aby se usazovaly na povrchu vozidla.     Bezpečnostní pokyny: EUH208 Obsahuje (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE. Může vyvolat alergickou reakci. EUH208 Obsahuje GERANYL ACETATE. Může vyvolat alergickou reakci. EUH208 Obsahuje CITRAL. Může vyvolat alergickou reakci. Standardní věty o nebezpečnosti : H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné : P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence : P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolu. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování : P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC/122oF. Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování : P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů. Relevantí věty: H220 Extrémně hořlavý plyn. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H226 Hořlavá kapalina a páry. H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 • Váha (gr):500
 • Objem:400ml
 • Výrobce:Motul