Životní prostředí – výrobky s ukončenou životností

Zpětný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá prodejcům vozidel zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů.

Baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní. Jsou označené speciálním symbolem, který značí, že by neměly být odstraňovány spolu se směsným komunálním odpadem. Na konci jejich životnosti by je koneční uživatelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Společnost FILOBAT zajišťuje individuální systém zpětného odběru automobilových baterií a akumulátorů. 

Použité automobilové baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru uvedených na internetové adrese KovoPB.