Reklamační řád

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, nefunkční či poškozené, oznamte zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu info@automoto-eshop.cz nebo obchod@filobat.cz , písemně na adresu výdejnícho místa firmy FILOBAT s.r.o., Vratimovská 681/80, 719 00 Ostrava

 

Zároveň bychom Vás požádali o vyplnění reklamačního listu, který pošlete spolu s výrobkem na adresu obchodu, nejlépe doporučeně. Doklad o zaslání si uchovejte pro kontrolu. Nezasílejte reklamované zboží na dobírku, taková zásilka nebude přijata. V zásilce prosím popište závadu, aby mohla být oprávněná reklamace co nejrychleji vyřízena. Zboží bude opraveno a zasláno na uvedenou adresu.

 

Vadný výrobek má zákazník za povinnost reklamovat ihned po zjištění vady. Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího. Musí být suché a čisté. Pokud nám dorazí zboží špinavé nebo nekompletní, bude zasláno zpět s požadavkem na úhradu poštovného.

Doporučujeme ke zboží přiložit veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Postačí ofocené kopie.

Nezapomeňte na sebe uvést kontakt (nejlépe telefonický) pro případné upřesnění.

 

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů od doručení. O vyřízení Vás budeme informovat. Reklamace uplatňujte v záruční době.

 

Při vyřizování reklamací se prodávající řídí zákonem č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně spotřebitele). Zákazník má právo od dopravce nepřevzít zásilku, pokud je poškozený transportní obal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Doba k vyřízení reklamace začíná běžet následující den po přijetí balíku od zákazníka. Zákazníkovi doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). Prodávající se zavazuje informovat zákazníka o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba je 2 roky, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční dobu nelze zaměňovat se životností výrobku, která může být kratší díky nesprávnému používání, ošetřování nebo zacházení s výrobkem. Při ošetřování dbejte pokynů výrobce.

 

Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávaná věc je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

REKLAMAČNÍ LIST.docx (13 KB)

 

REKLAMAČNÍ LIST - VZOR

 

Jméno zákazníka: ……………………………………………………………………………………………

 

Adresa: …………………………………………………………………………………………………………...

 

Telefon: ……………………….…………………… e-mail: ……………………………………………..

 

Číslo objednávky: …………………………… Datum prodeje: ………………………………

 

Číslo prodejního dokladu: ……………………………………………………………………………….

 

Název reklamovaného zboží: ………………………………………………………………………….

 

Popis závady: ………………………………………………..…………….………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………........

 

…………………………………………………………………………………………………………………….....

 

…………………………………………………………………………………………………………………….....

 

 

Upozornění: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství. Předejdete tak prodloužení doby reklamace.

 

 

.................................................................................

 

Datum a podpis reklamujícího zákazníka

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 7.1.2020

Pokud chcete odstoupit od smlouvy, použijte tento formulář.